Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Står man eller ens pårørende over for et genoptræningsforløb, er det en god ide, at vide hvad man forvente og hvad lovgivningen er på området, således at man som borger, får bedst mulige betingelser for at komme sig efter hospitalsindlæggelse eller længere tids sygdom uden kontakt til hospital.

Derfor har vi kort samlet de vigtigeste hovedtræk i lovgivningen vedr. genoptræning efter serviceloven, samt udvalgt nogle relevate links, hvor man kan læse mere, og forberede sig med til mødet med det offentlige system.

Vi har løsninger der er velegnede til at supplere offentlige løsninger.

Serviceloven § 86

Genoptræning efter serviceloven

§ 86, stk.1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Formålet med dette er, at borgeren efter sygdom, (der ikke er behandlet på sygehus), genvinder tabte fysiske funktioner og færdigheder i en sådan grad at borgeren efterfølgende selv kan forbedre og vedligeholde disse.

Vedligeholdene træning

§86 stk.2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Formålet med hjælpen er, at yde en helhedsorienteret indsats og arbejde forebyggende, sundhedsfremmende og give borgeren mulighed for at leve et uafhængigt og aktivt liv. Derudover at At borgeren bevarer/stabiliserer eksisterende funktioner og færdigheder såvel fysisk som psykisk. Derudover er det meningen at borgeren bevarer/stabiliserer eksisterende funktioner og færdigheder såvel fysisk som psykisk.

Sundhedsloven paragraf 140

Genoptræning efter sundhedsloven

§ 140: I forbindelse med udskrivning fra hospital udfærdiger sygehuset en genoptræningsplan. På bagrund af denne genoptræningsplan tilbyder kommunalbestyrelsen vederlagsfri genoptræning.

Links om genoptræning og vedligeholdende træning.

En glimrende pdf, hvor Aalborg Kommune fortæller hvad man kan forvente og hvad man skal være opmærksom på som borger i forbindelse med genoptræning og vedligeholdende træning i forhold til paragraf 86

Genoptræning og vedigeholdelsestræning
Klik her

Her er en oversigt fra Sundhedscenter Skive, der fortæller hvad man kan forvente i forbindelse med genoptræning  i forhold til paragraf Sundhedslovens paragraf 140

Klik her

Her findes Serviceloven og Sundhedsloven hos Retsinformation. Klik på knapperne nedenfor at komme til den relevante lovtekst.

Klik her for § 86
Klik her for § 140