Fonde

Herunder har vi samlet en oversigt af fonde og legater, der kan søges i forbindelse med forskellige sygdomme og handicap.

Bemærk at LEMCO ikke er en fond.

Vi hjælper blot vores kunder med forslag til hvilke fonde der kan søges for eks. Cykel eller stol.

Ludvig og Sara Elssas fonden

Fonden støtter: Primært til personer med Cerebral Parese og sekundært til fysisk og psykisk handicappede.

Ansøgning: Elsass Fonden, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund, se envidere elsass.dk

FlS Industries gavefond

Fonden støtter: Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede

Ansøgning: FLS Industries A/S’ Gavefond Vigerslev Allé 77 2500 Valby

Bevicafonden

Fonden støtter: Enkeltpersoner med bevægelseshandicap samt institutioner og foreninger, hvor brugerne har bevægelseshandicap.

Ansøgning: Bevica Fonden, Otto Mønsteds gade 5, 1571 Kbh K, se envidere bevica.dk

Fonden af 2. juli 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge

Fonden støtter: Støtte for at skabe bedre livsvilkår for personer med parkinsons syge.

Ansøgning: Advokat Henrik Klougart, Vesterbrogade 16, 8722 Hedensted.

Grosserer Christian Hansen og hustru Ellen Hansens Legat

Fonden støtter: Primært Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller Vestdansk Center for Rygmarvsskade (tidl. Paraplegifunktionen) i Viborg og personer der er / eller har været indlagt på de to institutioner,  der kan søge om støtte.

Ansøgning: Bevica Fonden, Otto Mønsteds gade 5, 1571 Kbh K, se envidere bevica.dk

Jaschafonden

Jascha Fondens formål er at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der
    lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål

Ansøgning: Brug ansøgningskema på fondens hjemmeside:Jascha Fonden

Lokale Lions Afdelinger

Lions støtter,
Lions støtter også private i særlige tilfælde.

Ansøgning: Kontakt den lokale lions

Velux Fonden

Veluxfonden støtter prioriteret rækkefølge: aktive ældre, aldringsforskning, øjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne.

Veluxfonden er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX koncernen og andre firmaer ejet af VKR Holding, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

Veluxfonden uddeler legatbeløb til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre.

Veluxfonden støtter aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne.

Ud over disse særlige indsatsområder donerer Fonden midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål.

Ole Kirks fond
– Lego fonden

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.

Fonden er alment velgørende og støtter sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige formål primært i Danmark.

Vi yder støtte til oprettelse eller drift af aktiviteter, der fremmer livskvalitet i fysisk og psykisk henseende. Projekter, der kommer børn, unge og familier til gode, vægtes højt. Det samme gør kulturelle projekter, der afprøver nye visioner og ideer.

Fonden yder normalt ikke tilskud til projekters almindelige drift. Det vægtes positivt, at initiativer rummer et element af frivillig indsats.

Se mere på fondens hjemmeside: www.olekirksfond.dk

Gangsted fonden

Gangstedfonden støtter

Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Forskning og bekæmpelse af sygdomme samt de i forbindelse med projektet hørende udgifter til f.eks. anskaffelse af apparatur m.m.

Børn og unge: Alene videregående musikuddannelse og Børnecancerfonden

Kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur

Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser.

Anden samfundsforskning: Andre former for samfundsforskning eller offentlig virke, der skønnes af værdi for opretholdelsen af et retssamfund

Fonden yder ikke støtte til:

  • passiv deltagelse i kongresser
  • alternativ behandling
  • grupperejser for syge og handicappede
  • studieophold i ind- og udland, men alene videregående musikuddannelser hos anerkendte undervisere
  • udgivelser og andet i forbindelse med phd-afhandlinger

Fonden har tidligere ydet direkte hjælp til syge og handicappede, men har indstillet denne støtte.

Ansøgere opfordres til at respektere ovennævnte således, at der ikke indsendes ansøgninger, der ikke er relevante for Gangsted-fonden.

Hvad har fonden støttet i 2014?

A+B – Sygdom og sygdomsbekæmpelse, samt børn og unge kr. 2.376.450
(fordelt på 11 ansøgere)
C – Kunst og kultur kr. 380.000
D – Jura kr. 8.000
H – Hædersgaver kr. 0

KONTAKT
Gangstedfonden
Gammeltorv 6
1457 København K
Tel. 28 86 00 04
asa@gangsted.dk

Fond for mennesker med hjerneskade

Man kan fortrinsvis søge om støtte til sygdomsbehandling, genoptræning, ophold på rekreationscenter eller nødvendige hjælpemidler, der kan aflaste dit handicap og lette din hverdag – det kan for eksempel være computer, hvilestol, rekreationsophold eller lignende.

Puljen uddeles i portioner op til 10.000 kroner og midlerne kommer fra Zanggerfonden men administreres af hjernesagen.

Læs mere på hjernesagens hjemmeside: www.hjernesagen.dk

LEMCO Rehab & Fysio er specialister i løsninger til mennesker med bevægelseshandicap.

Vores løsninger spænder bredt og er unikke. Løsningerne hjælper ofte både den pårørende og personen med handicap til en lettere og mere tilfredssstillende hverdag.